ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 716,405,100 บาท  จำแนกได้ดังนี้

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน           473,037,600 บาท       คิดเป็นร้อยละ    66.03
2.เงินนอกงบประมาณ               243,367,500 บาท       คิดเป็นร้อยละ    33.97

แผนงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมาณ ร้อยละ
1.แผนงานจัดการศึกษา 452,126,200 175,921,700 628,047,900 87.67
  – งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 408,701,300 140,273,000 548,974,300 76.63
  – งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 43,424,900 35,648,700 79,073,600 11.04
2.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 400,000 600,000 1,000,000 0.14
3.แผนงานวิจัย 8,194,000 4,730,100 12,924,100 1.80
4.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 12,317,400 1,655,700 13,973,100 1.95
5.แผนงานสนับสนุนนโยบาย 60,460,000 60,460,000 8.44
รวมทั้งสิ้น 473,037,600 243,367,500 716,405,100 100.00

แชร์ข่าวนี้