ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 743,871,200 บาท  จำแนกได้ดังนี้

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน           504,829,700 บาท       คิดเป็นร้อยละ    67.87
2.เงินนอกงบประมาณ               239,041,500 บาท       คิดเป็นร้อยละ    32.13

แผนงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมาณ ร้อยละ
1.แผนงานจัดการศึกษา 463,752,200 170,950,900 634,703,100 85.32
  – งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 438,128,400 135,942,600 574,071,000 77.17
  – งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 25,623,800 35,008,300 60,632,100 8.15
2.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 665,000 1,165,000 0.16
3.แผนงานวิจัย 30,943,300 3,870,000 34,813,300 4.68
4.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 9,634,200 1,855,600 11,489,800 1.54
5.แผนงานสนับสนุนนโยบาย 61,700,000 61,700,000 8.30
รวมทั้งสิ้น 504,829,700 239,041,500 743,871,200 100

แชร์ข่าวนี้