ข่าวประชาสัมพันธ์

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

 

  ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 729,919,600 บาท  จำแนกได้ดังนี้

  1.เงินงบประมาณแผ่นดิน           462,782,600 บาท       คิดเป็นร้อยละ    63.40
2.เงินนอกงบประมาณ               267,137,000 บาท       คิดเป็นร้อยละ    36.60

แผนงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รวมเงินงบประมาณ ร้อยละ
1.แผนงานจัดการศึกษา 422,830,300 177,822,000 600,652,300 82.29
  – งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 393,833,460 137,557,740 531,391,200 72.80
  – งานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 28,996,840 40,264,260 69,261,100 9.49
2.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 905,000 1,205,000 0.17
3.แผนงานวิจัย 20,713,400 2,800,000 23,513,400 3.22
4.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 18,938,900 1,650,000 20,588,900 2.82
5.แผนงานสนับสนุนนโยบาย 83,960,000 83,960,000 11.50

รวมทั้งสิ้น

462,782,600 267,137,000 729,919,600 100

แชร์ข่าวนี้