ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณตามปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงได้จัดทำเล่มคู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำคู่มือไปใช้ประกอบในการใช้จ่ายงบประมาณและให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ต่อไป

Download —> คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แชร์ข่าวนี้