ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

1. คู่มือการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มีวงรอบการดาเนินงานบริหารงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564
     2. กำหนดกรอบระยะเวลาตัดยอดและการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
          2.1 งบแผ่นดิน สิ้นสุดการตัดยอดภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และส่งหลักฐาน ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นกรณีที่จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
          2.2 งบรายได้ สิ้นสุดการตัดยอดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และส่งหลักฐาน ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ยกเว้นกรณีที่จำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
     3. การดำเนินการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน กองนโยบายและแผนจะทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
               ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 10 มกราคม 2564
               ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564
               ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
               ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564
   4. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
          4.1 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เร่งเบิกจ่ายให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว
          4.2 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                  – กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
                  – กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน

Download ::>> คู่มือการใช้งบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

Link สำรอง :: >>  คู่มือการใช้งบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แชร์ข่าวนี้