ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2562

แชร์ข่าวนี้