ข่าวประชาสัมพันธ์

กองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำกับติดตามความก้าวหน้างานโครงการยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์

ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งมีบุคลากรกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดวิธีการ การกำกับติดตามความก้าวหน้างานโครงการยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมวิจัย 1 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 10.00-12.00 น.

แชร์ข่าวนี้