ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ในแต่ละปีงบประมาณที่นำเสนอได้แก่ จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำแนกตามประเภทบุคลากร และสายงาน มีข้อมูลดังนี้

– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
– สรุปข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558