ข้อมูลนักศึกษา

สรุปจำนวนนักศึกษา

   – ปีการศึกษา 2561
1. จำนวนนักศึกษาใหม่
2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่   เทอม 1   / เทอม 2

   – ปีการศึกษา 2560
1. จำนวนนักศึกษาใหม่
2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่   เทอม 1   / เทอม 2