ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้พิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยยึดหลักการบริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการและหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

     – งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     – งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     – งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     – งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     – งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560