ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 1

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ให้กับ คณะ/ศูนย์/สำนัก และสถาบัน เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

          ดังนั้น กองนโยบายและแผน จึงขอความร่วมมือให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)ตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

         โดย ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : Plan_bru@hotmail.com  ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อที่กองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย ต่อไป

แชร์ข่าวนี้