ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (เดือนมิถุนายน)

กิจกรรมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (เดือนมิถุนายน)

           มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกองนโยบายและแผน จัดโครงถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ภูรัญญารีสอร์ต เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

           โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 30 คน โดยกิจกรรมเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจหลัก

แชร์ข่าวนี้