ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณ และแนวทางการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 กองนโยบายและแผนได้เชิญประชุมผู้บริหาร คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการเขียนโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงนโยบายการเขียนโครงการ โดยต้องสอดคล้องและสนับสนันแนวนโยบายระดับชาติ เช่น

– ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564)
– แผนการปฏิรูปประเทศ
– ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
– แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

แชร์ข่าวนี้