ข่าวประชาสัมพันธ์

(Final Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารแสดงห่วงโซ่คุณค่าฉบับสมบูรณ์ (Final Value Chain) ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายแผ่นแม่บทย่อย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1.

 

 

Download –> Final Value Chain รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการสำคัญของ 23 แผนแม่บท (140 เป้าหมายย่อย)

 

แชร์ข่าวนี้