วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานจัดทำแผนกำหนดทิศทางการพัฒนา และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยพัฒนาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

ประสาน จัดทำแผนและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆจัดสรรงบประมาณ ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรวบรวมและให้บริการข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งออกแบบงานก่อสร้างและวางผังแม่บทเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ