ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ใช้ในตามภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบระยะเวลาใช้งบประมาณ และการติดตามผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ และกำหนดให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูล และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประจำทุกๆไตรมาส

บัดนี้สิ้นสุดการใช้งบประมาณ พ.ศ.2562 ทางกองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเอกสารรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อไป

Download ::   –  Link  1  :  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                         –  Link สำรอง : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาร พ.ศ 2562 

แชร์ข่าวนี้