ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

       บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดทำขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณและหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี และมีแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสำนักงบประมาณได้ทำการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นการรวบรวมข้อมูลราคาครุภัณฑ์เฉพาะภายในประเทศ จึงไม่ครอบคลุมถึงการจัดหาครุภัณฑ์ในต่างประเทศ

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   (มกราคม 2561)

แชร์ข่าวนี้