ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2558

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557

 

 

    

     เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท  เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีจากบุคลากรทุก ๆ ฝ่าย  ทั้งทางด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประะสงค์ดังนี้
๑. เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ และนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประจำสถาบัน/ ผู้บริหาร / บุคลากร
๒. เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
๓. เพื่อส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร
๔. เพื่อถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ให้กับบุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง
๕. เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการกรอบผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานตามระบบของมหาวิทยาลัย

ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ แผนปฏิบัติราชการที่คลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ มีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และแต่ละฝ่ายมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

แชร์ข่าวนี้